HOLDING COMPANY LÀ GÌ? HOLDING COMPANY KHÁC GÌ VỚI JOIN STOCK COMPANY, PARENT COMPANY VÀ GROUP? - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

HOLDING COMPANY LÀ GÌ? HOLDING COMPANY KHÁC GÌ VỚI JOIN STOCK COMPANY, PARENT COMPANY VÀ GROUP? - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

HOLDING COMPANY LÀ GÌ? HOLDING COMPANY KHÁC GÌ VỚI JOIN STOCK COMPANY, PARENT COMPANY VÀ GROUP? - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

HOLDING COMPANY LÀ GÌ? HOLDING COMPANY KHÁC GÌ VỚI JOIN STOCK COMPANY, PARENT COMPANY VÀ GROUP? - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

HOLDING COMPANY LÀ GÌ? HOLDING COMPANY KHÁC GÌ VỚI JOIN STOCK COMPANY, PARENT COMPANY VÀ GROUP? - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP
HOLDING COMPANY LÀ GÌ? HOLDING COMPANY KHÁC GÌ VỚI JOIN STOCK COMPANY, PARENT COMPANY VÀ GROUP? - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP
  • DỊCH VỤ

    TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

    TƯ VẤN THEO GIỜ

    TƯ VẤN TRỌN GÓI

    ĐÀO TẠO NỘI BỘ

HOLDING COMPANY LÀ GÌ? HOLDING COMPANY KHÁC GÌ VỚI JOIN STOCK COMPANY, PARENT COMPANY VÀ GROUP?

Holding company là công ty hoạt động vì mục đích sinh lời. Holding Company sẽ không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ mà đơn thuần chỉ là công ty đầu tư vốn bằng cách mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần chi phối tại các công ty khác mà Holding company hướng đến [công ty mục tiêu]. Chỉ khi nào holding company: (i) sở hữu được số cổ phần hoặc phần vốn góp ở mức luật quy định hoặc, (ii) có quyền quyết định việc bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc của công ty mục tiêu, hoặc (iii) quyết định việc sửa đổi điều lệ của công ty mục tiêu thì mới được xem là công ty mẹ (parent company) của công ty mục tiêu đó. Vì vậy, không phải lúc nào Holding Company cũng được xem là công ty mẹ của công ty ty mục tiêu mà nó có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp.  

Holding comapy cũng có thể tồn tại dưới dạng là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Do đó, không thể đồng nhất Holding Company với Joint stock company (công ty cổ phần).

Nhóm công ty (Group) không phải là một pháp nhân và không cần phải đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, holding company là một pháp nhân và phải đăng ký kinh doanh. Điểm giống nhau giữa Group và Holding Company là những công ty trong Group và trong Holding Company đều có mối quan hệ với nhau thông qua việc sở hữu cổ phần, phần vốn góp.Holding company là công ty hoạt động vì mục đích sinh lời. Holding Company sẽ không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ mà đơn thuần chỉ là công ty đầu tư vốn bằng cách mua lại phần vốn góp hoặc cổ phần chi phối tại các công ty khác mà Holding company hướng đến [công ty mục tiêu]. Chỉ khi nào holding company: (i) sở hữu được số cổ phần hoặc phần vốn góp ở mức luật quy định hoặc, (ii) có quyền quyết định việc bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc của công ty mục tiêu, hoặc (iii) quyết định việc sửa đổi điều lệ của công ty mục tiêu thì mới được xem là công ty mẹ (parent company) của công ty mục tiêu đó. Vì vậy, không phải lúc nào Holding Company cũng được xem là công ty mẹ của công ty ty mục tiêu mà nó có sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp.  

Holding comapy cũng có thể tồn tại dưới dạng là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH. Do đó, không thể đồng nhất Holding Company với Joint stock company (công ty cổ phần).

Nhóm công ty (Group) không phải là một pháp nhân và không cần phải đăng ký kinh doanh. Trong khi đó, holding company là một pháp nhân và phải đăng ký kinh doanh. Điểm giống nhau giữa Group và Holding Company là những công ty trong Group và trong Holding Company đều có mối quan hệ với nhau thông qua việc sở hữu cổ phần, phần vốn góp.

Luật sư Phùng Thanh Sơn

Bài viết khác

backtop